2023-05월

2023-05월
 • [H리그] A조 예선 경기(vs 소방방재학과)

  2023-05-04 ~ 2023-05-04

 • [H리그] A조 예선 경기(vs 경찰행정학과)

  2023-05-10 ~ 2023-05-10

 • [3학년] 대학적응력검사(CAT)

  2023-05-02 ~ 2023-05-12

 • 미디어광고콘텐츠학과 단합대회

  2023-05-18 ~ 2023-05-18

 • 문필체전

  2023-05-30 ~ 2023-05-31

 • 석가탄신일 대체공휴일

  2023-05-29 ~ 2023-05-29

 • [H-리그] 본선 토너먼트 경기(vs 호텔관광연합)

  2023-05-16 ~ 2023-05-16